Меню
Количка

Общи условия

Общи условия за ползване

Правила на използване на сайта

Като Собственик на сайта 2din.eu, Уебспейс ЕООД предоставя на Посетителя достъп до цялата налична информация за продукти и услуги, които предлага чрез него. Информираме Ви, че цялото съдържание на този сайт, вкл. текст, изображения и мултимедийно съдържание попада под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Посетителят има право да ползва информация от този сайт единствено за собствени цели и с нетърговска цел. Използването на материали от този сайт за други цели може да бъде осъществявано от Посетителя само с изричното писмено съгласие от страна на Собственика или законен негов представител.
Посетителят има право да разглежда съдържанието на сайта и да поръчва, заплаща и получава стоки и услуги предоставяни от Уебспейс ЕООД посредством този сайт.

Поръчка, доставка и заплащане на стоки и услуги

Собственикът предоставя наличните в този сайт продукти / услуги от територията и в съответствие с нормативните актове на Република България. Обслужването на заявки от чужбина може да бъде отказано, ако осъществяването им по някакъв начин противоречи на законовите изисквания на съответната държава.
Процедурите, по които се осъществяват поръчките, заплащането на стоки/услуги, както и доставката им до клиента са описани в страницата "Поръчка и Доставка".
Собственикът има право да откаже изпълнението на поръчка без предизвестие към клиента в случаите, когато Посетителят е посочил некоректна/безсмислена или непълна информация за контакт, вкл. имена, точен адрес, телефон за връзка, възпрепятстваща навременната и безпроблемна доставка на съответната стока.
Собственикът предоставя на Посетителя интерфейс за търсене и избор на стоки и услуги и се задължава да съдейства на Посетителя при възникване на проблеми в интерфейса, водещи до невъзможност за осъществяване на избора на стоки. Собственикът не носи отговорност при невъзможност за осъществяване на избора на стоки в резултат на причини свързани с настройките на уеб-браузъра на клиента (например забрана на изпълнение на скриптове, забрана на приемането на cookies и т.н.). В подобни случаи съдействие може да бъде отказано. При установени технически проблеми произлизащи от страна на 2din.eu, които възпрепятстват нормалния избор на продукти, Собственикът се задължава да предприеме необходимите мерки за отстраняването им в най-кратки срокове и да приеме поръчката за стока от страна на клиента по друг начин и за своя сметка.
Собственикът поема задължението да подготви и опакова стоката във вид удобен и подходящ за транспортиране до Посетителя от страна на куриера, но не носи отговорност пред Посетителя в случаите, при които стоката бива повредена по вина на куриера/трети лица, в резултат на което Посетителят не може да разполага с тази стока във вида, в който я е поръчал и в момента, в който я е получил.
Собственикът не носи отговорност за забавяне на доставката до Посетителя по вина на куриера/трети лица.

Цени на стоки и услуги и издавани документи

Цените, които Посетителят вижда на страниците на сайта съдържащи описание на продуктите, важат за един брой от съответния продукт и включват ДДС.
В цената на продуктите не са включени разходите за обработка на наложен платеж, както и разходите по транспортирането на продукта до Посетителя (ако такива разходи ще бъдат направени). Тези разходи са описани в отделни редове при финализирането на съответната поръчка.
Цените на всеки един продукт могат да бъдат променяни от Собственика по всяко време и без предизвестие.
Собственикът има право да откаже изпълнението на поръчка за продукт, в случай че обявената цена не съответства на актуалната такава, по каквато и да било причина. В такива случаи Собственикът се задължава да уведоми Посетителя за несъответствието, но не дължи компенсация на Посетителя.
За всяка поръчка Собственикът издава необходимите документи удостоверяващи покупката (фактури, касови бележки, приемо-предавателни протоколи, гаранционни карти) съгласно изискванията на българското законодателство. Разходите свързани с евентуално коригиране на информация по тези документи са за сметка на страната, по чиято вина е допусната съответната грешка.

Отказ от поръчани стоки / услуги

Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването й. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми 2din.eu  за решението си чрез попълването на ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, преди изтичане на четиринадесет дневния срок за отказ по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП. В такъв случай, и ако стоката е била заплатена предварително, Собственикът е длъжен да възстанови на Посетителя стойността на заплатената стока в срок от 14  дни считано от момента, в който е върната стоката. 
Разходите за транспортиране на стоката обратно до офиса на 2din.eu и за възстановяване на платените суми (ако има такива), са за сметка на Посетителя. Собственикът има право да откаже връщането на закупената стока, ако тя е върната от Посетителя без необходимите документи издадени при покупката (вкл. фактура/стокова разписка, касова бележка, гаранционна карта). Когато към продукта има аксесоари, трябва да бъдат върнати и те.
В случаите  когато са върнати продукти :
- с увредена или нецялостна опаковка
- със следи от удар, износване или друга външна намеса
- повредени от потребителя
- със сменена операционна система или друг софтуер
- с конфигурирани потребителски акаунти, които биха попречили на въвеждането й в първоначален вид
По преценка на Търговеца може да се начисли  амортизация. В такъв случай сумата, която Търговецът ще възстанови на клиента, ще бъде изчислена в съответствие с установената амортизация.
Посетителят има право да откаже да приеме доставена стока във всеки от следните случаи без да дължи обезщетение:
- ако има разлика в цената на стоката спрямо договорената в момента на подаване на поръчката;
- ако в момента на доставката установи очевидни дефекти по стоката или нарушена опаковка и докаже това с протокол за увредена стока подписан от куриера;
- ако доставената стока не съответства на поръчаната от него;
При всеки от гореизброените случаи и ако стоката е била платена предварително, Собственикът възстановява платените от Посетителя суми в срок от 14  дни считано от момента на заявяване на отказа. Извън тези случаи, при доставена стока и отказ от получаването ѝ, Посетителят заплаща разходите по транспортирането на стоката до адреса на клиента и обратно до офиса на Собственика.

Гаранция и сервизно обслужване

Ако за някоя от стоките на сайта не е посочен гаранционен срок на съответната продуктова страница, Посетителят може да изиска и Собственикът е длъжен да предостави информация за гаранционния срок на стоката.
С изключение на стоките, които не подлежат на гаранционно обслужване, Собственикът е задължен да издава при всяка една продажба документ, удостоверяващ правото на гаранционно сервизно обслужване (гаранционна карта), описващ срока за гаранция на всеки един от поръчаните продукти, както и условията които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде осъществено обслужването. Посетителят е длъжен да пази гаранционната карта и да я предоставя винаги, когато предявява претенция за настъпило гаранционно събитие.
Всички разходи свързани с транспортирането и подмяната на стоките от/към сервиза на Уебспейс ЕООД са за сметка на клиента независимо от обстоятелствата свързани с гаранционното събитие.
Поради разнообразието на стоките, възможно е гаранционните условия при различните стоки да се различават, затова те не са публикувани директно на сайта и следва да бъдат потърсени в гаранционната карта.
Гаранцията на мултимедиите важи само ако закупената стока е монтирана в специализиран сервиз и клиентът има издадена фактура за това, на негово име и описание на монтираната стока.

Информация за стоките и ограничена отговорност

За всяка от стоките на този сайт е посочена информация за нейните характеристики и/или изображения/анимации/видео.
2din.eu прави всичко възможно да поддържа тази информация възможно най-актуална, но не се ангажира с отговорност относно нейната достоверност, пълнота и актуалност. Ето защо Собственикът се ангажира при поискване от страна на Посетителя да издири и предостави възможно най-пълни допълнителни данни за дадена стока, доколкото това е възможно. Техническите параметри и външният вид на дадена стока могат да бъдат променяни от страна на производителя на стоката без предизвестие и да възникнат ситуации, при които посочената на сайта текстова информация е непълна или недостоверна, или изображенията не съответстват на външния вид. В такива случаи Собственикът ще актуализира данните за дадена стока, но не се ангажира със срокове за това и не носи отговорност за забавянето на тази процедура.
Собственикът не носи никаква отговорност за каквито и да било щети или пропуснати ползи причинени на Посетителя и свързани с ползването на информация за продуктови параметри от този сайт, включително, ако е бил предупреден, че такива последствия са възможни.

Съхраняване и ползване на лична информация

Уебспейс ЕООД съхранява и използва данни за Посетителя, които могат да се определят като лична информация за него в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Моля, посетете страницата "Политика на фирмата" за повече информация.

Търговски марки

Възможно е част от информацията на този сайт, вкл. имена на продукти или фирми, изображения, текстове, знаци и символи да са регистрирани търговски марки, респективно собственост на външни фирми и лица. В такива случаи те попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

Допълнителна информация

Уебспейс ЕООД поддържа и притежава собствеността върху сайта 2din.eu от територията и съгласно нормативната уредба на Република България.
Съгласно изискванията на Закона за електронната търговия (чл. 4), Уебспейс ЕООД предоставя информация за дружеството, публикувана в страницата за контакти.

Промяна на условията за ползване

Настоящите условия за ползване могат да бъдат променяни от Уебспейс ЕООД по всяко време и без да е необходимо да се информират посетителите.
Уебспейс ЕООД съветва посетителите на сайта регулярно да посещават и прочитат настоящата страница, тъй като тя може да ги касае пряко.